Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in vseh ravneh slovenskega turizma.

Cilj javnega razpisa: Prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu.

Upravičene aktivnosti: Aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja. Pri umestitvi turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Integralni turistični produkt je sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije. Nov integralni turistični produkt je produkt, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe ter prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije.

Upravičeni vlagatelji: Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma. Ne glede na organizacijsko obliko mora prijavitelj izpolnjevati pogoje za malo oz. srednje veliko podjetje.

Partnerstvo/konzorcij: V kolikor je v projekt razvoja novega integralnega turističnega produkta vključenih več deležnikov, se kot upravičenec smatra nosilec operacije (prijavitelj vloge), ki mora imeti tudi prevladujoči vpliv pri izvedbi projekta.

Upravičeni stroški: Stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:

  • razvoj integralnih turističnih produktov,
  • oblikovanje (podoba vsebin),
  • digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
  • oglaševanje.

Trajanje projekta: 36 mesecev

Znesek sofinanciranja: do 70% upravičenih stroškov projekta

Višina podpore: Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000,00 EUR.

Višina razpoložljivih sredstev: 8.087.984,89 EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: Od oddaje vloge na razpis in v roku 36 mesecev od dne izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja.

Rok prijave: 5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019

Razpisovalec sredstev: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v