SME Instrument

Domov » JAVNO RAZPISI – TUJI » SME Instrument

Podjetja lahko zaprosijo za evropska sredstva in podporo za inovacijske projekte, ki jim pomagajo pri razvoju in širitvi poslovanja v druge države Evrope in izven njenih meja. Sredstva so na voljo preko SME Instrumenta, ki je del programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). Instrument nudi podporo malim in srednje velikim podjetjem v treh fazah.

 

FAZE INSTRUMENTA

Koncept in ocena izvedljivosti (faza 1)

Na voljo so sredstva za raziskave in presojo tehnične izvedljivosti ter potenciala prodornih inovacij v določeni industriji. To je lahko ocena tveganja, marketinška študija ali upravljanje intelektualne lastnine novega proizvoda, storitve ali nove aplikacije obstoječih tehnologij.

Znesek financiranja:  pavšal v višini 50.000 EUR, kar predstavlja 70% upravičenih stroškov v višini 71.429 EUR

Trajanje: okoli 6 mesecev, vendar je lahko tudi manj ali več

Rezultat: študija izvedljivosti in bolj razčlenjen poslovni načrt:

Ocena izvedljivosti lahko zaključi, da ni smiselno nadaljevati z fazo 2 projekta, ker rešitve že obstajajo na trgu ali pa se problem lahko reši z nakupom strokovnega znanja in izkušenj ali pravic intelektualne lastnine. Če ocena izvedljivosti zaključi, da je inovacijski projekt potreben ali pa poslovni načrt potrebuje zasebno financiranje, potem se lahko podjetje prijavi na fazo 2 in/ali poišče vire zasebnih financ kot npr. finančni instrument v okviru Horizon 2020 – dostop do tveganih financ.

 

Inovacijski projekt (faza 2)

Na voljo so sredstva za inovacijske projekte, ki temeljijo na strateških poslovnih načrtih in ocenah izvedljivosti (ti se lahko razvijejo v fazi 1 instrumenta, kar ni nujno). V izjemnih primerih se sredstva lahko namenijo za projekte, ki so bolj osredotočena na raziskave kot pa inovacije.

Znesek financiranja: običajno med 500.000 EUR do 2,5 milijonov EUR, vendar so dovoljena odstopanja (kritje do 70% upravičenih stroškov ali 100%, če ima projekt močno raziskovalno komponento in 100%, če to izrecno  predvideva delovni program).

Trajanje: od 1 do 2 leti, lahko se prosi za daljše obdobje

Rezultat:

 • nova ideja (proizvod, proces, storitev), ki se lahko predstavi na trgu
 • poslovni inovacijski načrt z podrobno strategijo trženja in načrtom kako privabiti zasebne investitorje

 

Komercializacija (faza 3)

Podpora za pripravljenost na naložbe, pomoč pri dostopu do tveganih financ  in strank ter storitve omrežja European Enterprise Network so na razpolago v pomoč poslovnemu trženju inovacij, ki so rezultat 2. faze.

Rezultat: ob koncu faze 3 bi podjetje moralo plasirati eno ali več inovacij (proizvod, proces, storitev) na trg in s tem povečati svojo konkurenčnost in rast.

 

Coaching

Poslovni/upravni coaching je na voljo skozi fazi 1 in 2 za:

 • Povečanje inovacijskih kapacitet podjetja
 • Usklajevanje projekta z strateškimi poslovnimi potrebami
 • Spodbujanje dolgoročne tržne trajnosti projekta

Coaching zagotavlja omrežje European Enterprise Network (EEN) preko kvalificiranih in izkušenih poslovnih mentorjev.

Trajanje: do 3 dni v fazi 1 in do 12 dni v fazi 2

Rezultat: podjetja so sposobnejša razvijati strategijo rasti, ki pokriva vse vidike poslovanja

 

Upravičenost prijaviteljev in partnerjev

Podpora je namenjena profitnim malim in srednje velikim podjetjem, posamezno ali kot del konzorcija profitnih podjetij. Podjetje se uvršča med MSP kadar opravlja gospodarsko aktivnost in ima:

 • manj kot 250 zaposlenih in
 • letni prihodek od prodaje, ki je nižji od 50 milijonov € in/ali letno vsoto bilance, ki je nižja od 43 milijonov €

Ali se podjetje uvršča med MSP je odvisno od števila zaposlenih, prihodkov od prodaje in bilančne vsote. Pri tem je potrebno upoštevati kakršenkoli odnos, ki ga ima podjetje z ostalimi podjetji (povezana ali partnerska podjetja).

Ostali partnerji (raziskovalne institucije, velika podjetja)  lahko sodelujejo samo kot pridruženi partnerji, vendar niso upravičeno do sofinanciranja. Podjetja izven  EU so upravičena, v kolikor imajo sedež v državi, ki je pridružena članica programa Horizon 2020. Podjetja ustanovljena v drugih državah lahko sodelujejo v projektu kot pridruženi oz. tretji partnerji (na primer zunanji izvajalci), vendar niso upravičena do povračila sredstev.

 

Oddaja projektov

SME instrument je odprt neprekinjeno in ima štiri presečne datume na leto. Odgovori bodo predvidoma znani okoli 3 mesece po roku oddaje za fazo 1 in šest mesecev po roku oddaje za fazo 2.

 

DELOVNI PROGRAM 2018 – 2020 

Od novembra 2018 bosta ukrepa SME Instrument in »Hitra pot do inovacij« (Fast Track to Innovation), postala osrednji del Evropskega sveta za inovacije (European Innovation Council), katerega cilj so novi, prodorni izdelki, storitve, procesi ali poslovni modeli, ki odpirajo nova tržišča. To za SME Instrument pomeni stopnjo višje, hkrati pa povečuje doseg njegovih koristi vse do evropskega inovacijskega ekosistema.

Od uvedbe v letu 2014 je ukrep postal ključni program pospeševanja na evropski ravni. Program je dokazal svojo sposobnost prepoznavanja radikalno inovativnih podjetij v Evropi in investiranja v njihovo rast. Posledično temu je po vsej Evropi več kot 2800 visoko inovativnih malih in srednje velikih podjetij, ki koristijo brezplačno finančno podporo, prilagojeni poslovni coaching in ciljno usmerjene storitve pospeševanja poslovanja.

Prenovljeni SME Instrument bo tako izboljšal svojo dostopnost in odličnost procesa izbire. Spremembe zajemajo:

 • Pristop izbire od spodaj navzgor: odprava prednostnih tem, kot je to predvidel že prejšnji delovni program, omogoča prijavo inovacij podjetnikom iz vseh sektorjev gospodarstva.
 • Prenova prijavnice: struktura in vsebina obrazca sta prilagojena tako, da podjetnikom omogočata poenostavljen proces prijave, hkrati se uveljavlja poslovno usmerjen jezik, ki jim je bližje.
 • Nabor strokovnih ocenjevalcev: število strokovnjakov, katerih profil investiranja omogoča boljše upoštevanje trga in z investiranjem povezanih elementov v procesu vrednotenja prijav, je znatno naraslo.
 • Osebni intervjuji z prijavitelji, izbranimi v fazi 2: uvedba dodatnega koraka v procesu ocenjevanja, ki poteka na daljavo, bo ocenjevalcem omogočilo boljše razumevanje predlogov in zagotovilo, da so izbrane samo najboljše in najbolj »moteče« inovacije.

Program »Hitra pot do inovacij« zaključuje pilotno fazo in postaja del Evropskega sveta za inovacije, vendar njegove značilnosti ostajajo enake.

 

ROKI 2018 – 2020 

Leto Faza Datum
2018 Faza 1: koncept in študija izvedljivosti

8.2.2018

3.5.2018

5.9.2018

7.11.2018

  Faza 2: razvoj prototipa in predstavitev

10.1.2018

14.3.2018

23.5.2018

10.10.2018

2019 Faza 1: koncept in študija izvedljivosti

13.2.2019

7.5.2019

5.9.2019

6.11.2019

  Faza 2: razvoj prototipa in predstavitev

9.1.2019

3.4.2019

5.6.2019

9.10.2019

2020 Faza 1: koncept in študija izvedljivosti

12.2.2020

6.5.2020

2.9.2020

4.11.2020

  Faza 2: razvoj prototipa in predstavitev

8.1.2020

18.3.2020

19.5.2020

7.10.2020

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si