Infrastrukturni projekti

Domov » REFERENCE » Infrastrukturni projekti

Osnova za pripravo investicijske dokumentacije je Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (v nadaljevanju UEM; Uradni list RS, {t. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00). UEM določa vrste investicijske dokumentacije, obvezno vsebino posamezne vrste investicijske dokumentacije, postopek potrjevanja te dokumentacije in merila za izbiro projektov.

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIP) je začetni dokument, ki evidentira investicijske potrebe in namere ter na podlagi opisa projekta in njegove analize odloči o tem, ali se nadaljuje postopek priprave investicijske dokumentacije. V njem so opisani osnovni elementi investicije in prikazane variante izvedbe investicije.

 

Predinvesticijska zasnova (PIZ) je dokument, v katerem se izdela primerjava variant, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, terminsko in tehnično sprejemljivo izpolnile določene cilje. Pri tem se upoštevajo omejitve, ki jih določajo tehnične in finančne možnosti ter zakonski predpisi. Ocena investicije se izdela na podlagi idejne zasnove. Na podlagi primerjave variant se izbere optimalna varianta, ki se v nadaljevanju obdela v investicijskem programu.

 

Investicijski program (IP) je strokovna podlaga za odločitev o investiciji in tisti dokument, na podlagi katerega se investitor dokončno odloči o začetku investicije. Hkrati predstavlja osnovo za primerjavo poteka izvedbe investicije in v fazi obratovanja doseganje u~inkov investicije.

 

Študija izvedbe nameravane investicije je načrt vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije. Vsebuje najmanj organizacijske rešitve pri izvedbi, postopek izbora izvajalcev, terminski plan izvedbe ter seznam potrebne dokumentacije in soglasij ter dovoljenj, ki jih je treba pridobiti za investicijo. Pripravi se najpozneje do javnega razpisa za izbiro izvajalca, skladno z zakonom o javnih naročilih.

 

V sodelovanju z javnimi upravami v Republiki Sloveniji smo sodelovali pri številnih infrastrukturnih projektih.

Med pomembnejšimi so:

  • Izgradnja vrtcev
  • Izgradnja nizkoenergetskih objektov
  • Adaptacije in izgradnje osnovnih šol
  • Adaptacije in izgradnje javnih objektov
  • Izgradnje kanalizacij in vodovodov
  • Izgradnje in obnove občinskih cest in mostov
  • Izgradnje čistilnih naprav
  • Energetske sanacije javnih objektov
  • Obnove objektov kulturne dediščine
  • in drugi.