3. zdravstveni program

Domov » JAVNO RAZPISI – TUJI » 3. zdravstveni program

TRETJI ZDRAVSTVENI PROGRAM  2014- 2020

EU zdravstvena strategija »Skupaj za zdravje« podpira celotno strategijo Evropa 2020. Evropa 2020 si prizadeva za pametno, trajnostno in vključujočo ekonomijo, ki spodbuja rast za vse – eden izmed predpogojev je prebivalstvo v dobrem zdravstvenem stanju.

Tretji zdravstveni program je glavni instrument Evropske komisije pri izvajanju EU zdravstvene strategije. Program se izvaja na osnovi letnih delovnih načrtov, ki določajo prioritetna področja in kriterije za razpisana sredstva. Celotni proračun programa za obdobje 2014 -2020 znaša 449.4 milijonov EUR in je namenjen za:

 • Projekte sodelovanja na ravni EU
 • Ukrepe, ki jih skupaj izvajajo zdravstveni organi držav članic
 • Delovanje nevladnih organov
 • Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

 

Izzivi

 • Vse bolj zahteven demografski kontekst, ki ogroža trajnost zdravstvenih sistemov.
 • Nestabilno okrevanje gospodarstva, ki omejuje razpoložljivost virov za investicije v zdravstveno varstvo.
 • Vse večje neenakosti na področju zdravja med in znotraj držav članic.
 • Vse večja razširjenost kroničnih bolezni.

 

Splošni cilji

 • Izboljšanje zdravja državljanov EU in zmanjšanje neenakosti na področju zdravja.
 • Spodbujanje inovacij na področju zdravja in povečanje trajnosti zdravstvenih sistemov.
 • Osredotočenost na teme, ki obravnavajo trenutne zdravstvene težave v državah članicah.
 • Podpiranje in spodbujanje sodelovanja med državami članicami.

 

Specifični cilji

 1. spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in spodbujanje podpornega okolja za zdrav življenjski slog z upoštevanjem principov »Zdravje v vseh politikah«,
 2. zaščita državljanov EU pred resnimi čezmejnimi zdravstvenimi grožnjami,
 3. prispevanje k inovativnim, učinkovitim in trajnim zdravstvenim sistemom,
 4. državljanom EU omogočiti dostop do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva.

 

Tematske prioritete

 • spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in spodbujanje podpornega okolja za zdrav življenjski slog:
  • dejavniki tveganja kot so kajenje in pasivno kajenje, škodljiva raba alkohola, nezdrave navade prehranjevanja in telesna nedejavnost
  • zdravstvene okvare v povezavi z drogami, vključno z informiranje in preprečevanjem
  • HIV/AIDS, tuberkuloza in hepatitis
  • Kronične bolezni, vključno rak, bolezni v povezavi z starostjo in degenerativne bolezni
  • Zakonodaja na področju tobaka
  • Sistem zdravstvenih informacij in znanja z namenom prispevanja k sprejemanju odločitev na podlagi dokazov
 • zaščita državljanov EU pred resnimi čezmejnimi zdravstvenimi grožnjami:
  • Dodatne zmogljivosti stroke za namen ocene nevarnosti
  • Krepitev zmogljivosti pred grožnjami zdravju v država članicah, tudi – kjer ustrezno – sodelovanje z sosednjimi državami
  • Izvajanje evropske zakonodaje na področju nalezljivih bolezni in ostalih grožnjah zdravju, vključno s tistimi povzročenimi zaradi bioloških in kemičnih nesreč, okolja ali podnebnih ukrepov
  • Sistem zdravstvenih informacij in znanja z namenom prispevanja k sprejemanju odločitev na podlagi dokazov
 • prispevanje k inovativnim, učinkovitim in trajnim zdravstvenim sistemom:
  • presoja tehnologije medicine
  • inovacije in e-zdravje
  • napovedovanje in planiranje kadra v zdravstvu
  • vzpostavitev mehanizmov za združevanje znanka in izkušenj na ravni Unije
  • evropsko partnerstvo inovacij na področju aktivnega in zdravega staranja
  • izvajanje evropske zakonodaje na področju medicinskih pripomočkov, zdravil in čezmejnega zdravstvenega varstva
  • Sistem zdravstvenih informacij in znanja, vključno z podpiranjem vzpostavitve Znanstvenega odbora v skladu z odločbo Komisije 2008/721/EC
 • državljanom EU omogočiti dostop do boljšega in varnejšega zdravstvenega sistema:
  • evropske referenčne mreže
  • redke bolezni
  • varnost bolnikov in kakovost zdravstvenega varstva
  • ukrepi za preprečevanje odpornosti proti mikrobom in nadzor okužb, ki so v povezavi z zdravstvenim varstvom
  • izvajanje evropske zakonodaje na področju tkiv in celic, krvi, organov
  • Sistem zdravstvenih informacij in znanja z namenom prispevanja k sprejemanju odločitev na podlagi dokazov

 

Prijavitelj/partnerji: pravne osebe (organizacije, državni/javni organi, predvsem raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in visokošolske ustanove)

 

Partnerstvo/konzorcij: najmanj 3 med seboj neodvisne pravne osebe iz različnih upravičenih držav

 

Upravičene države: EU države članice, podpisnice sporazuma EGP (Islandija, Norveška), tudi tretje države, v kolikor so izpolnjeni zahtevani pogoji

 

Višina sofinanciranja: največ 60% upravičenih stroškov, ki pa se lahko poveča na 80% v primeru izredne koristnosti projekta in v skladu s pogoji letnega delovnega programa

 

Trajanje projekta: največ 36 mesecev

 

Dodatne informacije: 03 620 97 06 ali marjeta@agencija-ave.si