Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – P7R 2017

Slovenski podjetniški sklad razpisuje mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).

Namen razpisa: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetij za namen financiranja rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj s ciljem ohranjanja obstoječih delovnih mest, spodbujanja nastanka novih delovnih mest ter spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Upravičeni prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja z sedežem podjetja ali obrata na enem izmed problemskih območij v RS (občina Maribor s širšo okolico, občine Pomurske regije, občine Pokolpja  in območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje). Prijavitelj mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
  • nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
  • nakup materiala in trgovskega blaga,
  • nakup storitev,
  • izdatki za plače, vendar največ do 50 % zneska kredita.

Znesek kredita: najmanj 5.000 EUR in največ 25.000 EUR. Kredit lahko krije največ 85% upravičenih stroškov projekta.

Obrestna mera: 1,1%, fiksna letna

Ročnost kredita:  od 12 do 60 mesecev

Moratorij: največ 6 mesecev

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.12.2017 do 05.07.2018 za prijavne roke od februarja do maja in od 1.4. do 5.12.2018 za prijavne roke od junija do oktobra 2018

Roki prijave: 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9. in 1.10.2018

Razpisovalec sredstev: Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v