3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

Predmet javnega razpisa: Naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov.

Cilj javnega razpisa: Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.

Upravičene naložbe:

  • Ureditev objektov oz. nakup opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode ali trženja kmetijskih proizvodov.
  • Ureditev skladiščnih kapacitet oz. nakup opreme za namen skladiščenja.
  • Ureditev objektov oz. nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oz. naprav za obdelavo odpadnih voda.
  • Ureditev objektov oz. nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina;
  • Nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo.
  • Nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Upravičeni vlagatelji: Nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje.

Upravičeni stroški:

  • Ureditev objektov. V okviru gradbenih in obrtniških delih tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
  • Nakup, namestitev oz. vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
  • Prispevek v naravi.
  • Splošni stroški.

Znesek sofinanciranja: Od 30% do največ 50% upravičenih stroškov naložbe.

Višina podpore: Najnižji znesek podpore znaša 5.000 EUR na vlogo.

Višina razpoložljivih sredstev: 10.000.000 EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: Od vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka (najkasneje 28.7.2020).

Rok prijave: 30.11.2017

Razpisovalec sredstev: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v