HORIZON 2020

Domov » JAVNO RAZPISI – TUJI » HORIZON 2020

Program Obzorje 2020 je nov okvirni program Evropske komisije, ki je v programskem obdobju 2014 – 2020 nadomestil 7. Okvirni program (FP7). Največji evropski program za raziskave in inovacije razpolaga z skoraj 80 milijardami EUR za obdobje sedmih let.

Obzorje 2020 je finančni instrument Unije inovacij, vodilne iniciative Evrope 2020, ki je usmerjena v zagotavljanje globalne konkurenčnosti Evrope. Cilj je zagotoviti, da Evropa proizvaja znanost svetovnega razreda, odpraviti ovire za inovacije in lajšanje sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri omogočanju inovacij. Program je odprt za kogarkoli. Z preprosto strukturo, ki zmanjšuje tako birokracijo kot čas, se lahko udeleženci osredotočijo na tisto kar je res pomembno. Tako projekti zaživijo hitreje in, kar je najbolj pomembno, hitreje dosežejo rezultate.

 

Struktura programa

Program obsega 3 stebre:

 1. Odlična znanost
 2. Vodilni položaj v industriji
 3. Družbeni izzivi

 

Steber odlična znanost si prizadeva za okrepitev in razširjenost odličnosti evropske znanstvene podlage in za utrditev evropskega raziskovalnega prostora, da bo konkurenčnejši v svetovnem merilu. Steber ima 4 glavne cilje:

 1. Evropski raziskovalni svet (ERC) zagotavlja atraktivno in prožno financiranje talentiranim in  ustvarjalnim raziskovalcem ter njihovim ekipam in jim tako omogoča slediti najbolj obetajoče smeri na področju znanosti.
 2. Program Prihodnje in nastajajoče tehnologije spodbuja znanstveno sodelovanje glede novih idej z visokim tveganjem in pospešuje razvoj najbolj obetavnih področij znanosti in tehnologije, ki so v nastajanju.
 3. Ukrepi Marie Skłodowska-Curie zagotavljajo usposabljanje na področju raziskav, vključno z privlačno kariero in priložnosti izmenjave znanja skozi čezmejne in med-sektorske mobilnosti raziskovalcev.
 4. Program Evropska raziskovalna infrastruktura, vključno z e-infrastrukturo, bo do leta 2020 razvil evropsko raziskovalno infrastrukturo, spodbujal njen inovacijski potencial in človeški kapital.

 

Namen stebra vodilni položaj v industriji je pospešitev razvoja tehnologij in inovacij, ki bodo podpirale “jutrišnja” podjetja in hkrati pomagati inovativnim MSP, da se razvijejo v vodilna svetovna podjetja. Steber obsega 3 cilje:

 1. Vodilni položaj v prebojnih in industrijskih tehnologijah zagotavlja namensko podporo za raziskave, razvoj in demonstracije ter, kjer ustrezno, za standardizacijo in certificiranje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), nanotehnologije, sodobnih materialov, biotehnologije, sodobne predelave in postopki ter vesolja.
 2. Cilj programa Dostop do tveganega kapitala je v odpravi deficita pri dostopnosti dolžniškega in  lastniškega financiranja za podjetja, katerih gonilo so raziskave in razvoj ter inovacije.
 3. Inovacije v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) zagotavlja podporo, ki je prilagojena MSP z namenom stimuliranja vseh oblik inovacij ter z usmerjenostjo na tiste, ki  imajo velik potencial za rast in internacionalizacijo na enotnem trgu in zunaj njega.

 

Tretji steber pokriva področje družbenih izzivov. Program Obzorje 2020 odraža politične prioritete strategije Evropa 2020  in obravnava glavne pomisleke državljanov Evrope in drugod. Pristop, osnovan na izzivih, bo združil sredstva in znanje iz različnih področjih, tehnologij in disciplin, vključno z družbenimi vedami in humanistiko. Financiranje je osredotočeno na naslednje izzive:

 • Zdravje, demografske spremembe in blaginja
 • Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morje, raziskave pomorskih in celinskih voda ter biogospodarstvo
 • Varna, čista in učinkovita energija
 • Pameten, zelen in integriran transport
 • Podnebni ukrepi, okolje, učinkovitost virov in surovine
 • Evropa v spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativne in razmišljujoče družbe
 • Varne družbe – zaščita svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov

 

V okviru Obzorja 2020 se izvajajo še naslednji programi:

 • Širjenje odličnosti in širitev udeležbe si prizadeva zmanjšati razlike med državami članicami na področju izvajanja raziskav in inovacij. Več ➩
 • Znanost z in za družbo, katerega cilj je vzpostavitev učinkovitega sodelovanja med znanostjo in družbo. Več ➩
 • Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) prinaša realne in trajne spremembe na področju inovacij EU. Več ➩
 • EURATOM je raziskovalni program na področju nuklearne energije in usposabljanja. Več ➩
 • SME instrument je zasnovan posebej za posamezna ali skupine zelo inovativnih malih in srednje velikih podjetij (MSP) z mednarodnimi ambicijami. Več ➩
 • COSME je evropski program za konkurenčnost podjetij ter malih in srednje velikih podjetij (MSP) za obdobje od 2014 -2020. Več ➩
 • Tretji zdravstveni program je glavni instrument, ki ga Evropska komisija uporablja za izvajanje Zdravstvene strategije EU. Več ➩
 • Program varstva potrošnikov 2014 – 2020, z proračunom v višini 188,8 mio EUR, podpira potrošniško politiko EU. Več ➩
 • Sklad za raziskave na področju premoga in jekla financira visoko kakovostne raziskovalne projekte, ki podpirajo konkurenčnost evropske industrije premoga in jekla. Več ➩

 

Sodelujoče države

Pravne osebe, ustanovljene v naslednjih državah in območjih:

 • Države članice EU, vključno z njihovimi čezmorskimi departmaji.
 • Čezmorske države in ozemlja v povezavi z državami članicami.
 • Pridružene države programa Obzorje 2020. To načeloma zajema vse države, ki so bile pridružene 7. okvirnemu programu (Albanija, Bosna in Herzegovina, Ferski otoki, Makedonija, Islandija, Izrael, Lithenštajn, Moldavija, Črna gora, Norveška, Srbija, Švica, Turčija), kar je odvisno od zaključka ustreznih postopkov za sprejem sporazuma z vsako izmed držav.
 • Ostale tretje države zajete v posodobljenem seznamu o trenutni vključenosti pridruženih držav v programu Obzorje 2020, razen kjer so izrecno izključene iz razpisa.

 

Partnerstvo/konzorcij

 • Aktivnosti na področju raziskav in inovacij: Tri med seboj neodvisne  pravne osebe iz različnih držav članic ali pridruženih držav.
 • Aktivnosti na področju inovacij: Tri med seboj neodvisne  pravne osebe iz različnih držav članic ali pridruženih držav.
 • Koordinacija in podporne aktivnosti: Ena pravna oseba, ustanovljena v državi članici ali pridruženi državi.
 • SME Instrument: Eno profitno malo ali srednje veliko podjetje iz države članice ali pridružene države.
 • ERA-NET sofinanciranje: Tri med seboj neodvisne  pravne osebe iz različnih držav članic ali pridruženih držav. Udeleženci aktivnosti morajo biti pravne osebe, ki so lastniki ali upravljavci javnih programov na področju raziskav in inovacij.
 • Predkomercialno naročanje (PCP) in Javno naročanje inovativnih rešitev (PPI): Tri med seboj neodvisne  pravne osebe iz različnih držav članic ali pridruženih držav. Poleg tega morata biti najmanj dve neodvisni pravni osebi, ki sta javna naročnika iz dveh različnih držav članic ali pridruženih držav.

 

Stopnja sofinanciranja

 • Aktivnosti na področju raziskav in inovacij: 100%
 • Aktivnosti na področju inovacij: 70% razen v primeru neprofitnih pravnih oseb, kjer je stopnja 100%
 • Koordinacija in podporne aktivnosti: 100%
 • SME Instrument:
  • Faza 1: pavšal v višini 50.000 EUR (70%)
  • Faza 2: 70%, izjemoma 100% kadar ima projekt močno raziskovalno komponento
  • Faza 3: posredni podporni ukrepi in storitve
  • Mentorstvo in coaching: podporne storitve EEN
 • ERA-NET sofinanciranje: 33%
 • Predkomercialno naročanje (PCP) in Javno naročanje inovativnih rešitev (PPI): PCP: 70%, PPI:  20%

 

Delovni program 2018 – 2020 

Program se je pričel izvajati meseca januarja 2014 in je tako dosegel že več kot pol poti. Čeprav se velika večina raziskav in inovacij še izvaja oz. se šele pričenja izvajati, se je pokazalo, da je na pravi poti, da zagotovi načrtovane rezultate in pričakovane učinke.

Obzorje 2020 se izvaja na osnovi večletnih delovnih programov. V obdobju zadnjih treh let, 2018 – 2020, bo v raziskave in inovacije investiral okoli 30 milijard evrov.

Program se nahaja na križišču mnogih izmed desetih političnih prednostnih nalog Evropske komisije, ki so osnova oblikovanja njegovih specifičnih prioritet.  Rezultat je zagotavljanje jasnega poudarka: podpiranje konkurenčnosti EU preko uresničevanja idej, razvoj tehnologije in procesov ter inovativnih rešitev družbenih izzivov, ustvarjanje podjetij, tržnega deleža in delovnih mest v kratkoročnem, srednjeročnem in dolgoročnem obdobju. Zato je zadnji delovni program zavezan k spodbujanju t.i. treh O-jev:

 • Odprte inovacije
 • Odprta znanost
 • Odprtost do sveta

 

Katere so velike prioritete delovnega programa 2018 – 2020?

Opredeljenih je pet glavnih prednostnih nalog, ki temeljijo na splošnih prednostnih nalogah politike EU in za katere je namenjen velik del proračuna programa. Pozornost je namenjena predvsem pobudam na ključnih področjih kot so enotni digitalni trg (visokozmogljivo računalništvo, IKT, mala in srednje velika podjetja), energetska unija, mobilni (baterije) prostor in krožno gospodarstvo, vključno z obdelavo plastike.

 

Prioritete programa za obdobje 2018 – 2020 so:

 1. povečano investiranje v trajnostni razvoj ter v raziskave in razvoj na področju podnebja
 2. vključevanje digitalizacije v vse industrijske tehnologije in družbene izzive
 3. krepitev mednarodnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij
 4. družbena odpornost
 5. trg ustvarjanja inovacij

 

Na osnovi prioritet delovnega programa so pripravljeni javni razpisi in teme. Vsak razpis ima jasno opredeljene učinke na nivoju razpisa in teme v okviru širšega izziva, ki je v povezavi z pričakovanim učinkom na nivoju razpisa. Na nivoju teme so določene izjave o vplivih. Tam, kjer je to primerno, to vključuje pomembne kazalnike v podporo učinkovitemu vrednotenju predlogov in ex-post vrednotenju napredka v doseganju pričakovanega vpliva tako na ravni projektov kot programa.

O možnostih prijave projektov na razpise v okviru programa Obzorje 2020, kot prijavitelj ali partner v mednarodnem konzorciju, pokličite na 03 620 97 08 ali pošljite e-sporočilo na marjeta@agencija-ave.si.