8. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

Predmet javnega razpisa: Individualne in  kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Upravičene naložbe:

 • Naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, kjer kmetijstvo ni poglavitni vir dohodka, imajo majhno udeležbo na trgu  in  bodo šele z naložbo postala gospodarsko vitalna.
 • Naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
 • Naložbe v prilagoditev  standardom  EU,  ki  se  uporabljajo  za  kmetijsko  proizvodnjo, vključno s standardom varstva pri delu, do katerih je upravičen mladi kmet.
 • Naložbe v ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil.
 • Naložbe, namenjene prvi prodaji  kmetijskih  proizvodov  iz  lastne  primarne  pridelave  prodajnemu posredniku ali predelovalcu, in dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo.

Upravičeni vlagatelji: Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški:

 • Ureditve objektov za kmetijsko  dejavnost,  nakup  in  namestitev    vgradnja pripadajoče  opreme  za  kmetijsko  proizvodnjo,  ureditev  greznic  in  čistilnih  naprav,  nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije in strojne opreme.
 • Nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska.
 • Postavitev oz. obnova sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč.
 • Postavitev oz. obnova hmeljišč, vključno z pripravo zemljišča, ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev.
 • Postavitev novih vinogradov.
 • Nakup in postavitev  rastlinjakov  ter  pripadajoče
 • Nakup in postavitev mreže proti toči.
 • Ureditev nasadov trajnih rastlin  na  njivskih  površinah.
 • Postavitev pašnikov in  obor  ter  nakup  pripadajoče  opreme  za  nadzorovano  pašo domačih  živali  rejo  gojene  divjadi.
 • Ureditev zaščite čebeljih  panjev  pred
 • Naložbe v pridelavo medu in drugih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih matic.
 • Naložbe namenjene učinkoviti rabi energije (URE).
 • Naložbe pridobivanja energije iz OVE na kmetijskih gospodarstvih.
 • Ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva  na  objekte  gospodarske  javne infrastrukture.
 • Izvedba agromelioracijskih del na  kmetijskih  gospodarstvih (pripravljalna, zemeljska, gradbena in obrtniška dela).
 • Ureditev zasebnih namakalnih sistemov (ZNS) in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov ter nakupa in postavitve namakalne opreme.
 • Prispevek v naravi  kot  lastno  delo  in  material  upravičenca.
 • Splošni stroški v neposredni povezavi s pripravo in izvedbo naložb.

Znesek sofinanciranja: Od 30% do največ 50% upravičenih stroškov naložbe.

Višina podpore: Najmanj 1.000 EUR v primeru naložb, namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi, in 2.000 EUR pri drugih vrstah naložb.

Višina razpoložljivih sredstev: 10.000.000 EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: Od vložitve vloge do vložitve zadnjega zahtevka (najkasneje 28.7.2020).

Rok prijave: 29.11.2017

Razpisovalec sredstev: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v