Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus 2018

Slovenski podjetniški sklad razpisuje garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki povečujejo možnost pridobitve kreditnih sredstev za podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali za podjetja, ki želijo del obstoječih jamstev sprostiti za nove investicije.

Namen razpisa: hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP), hkrati pa omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti, financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, ohranjanje oz. ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje zasebnih investicij in krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetjih.

Kreditno-garancijske linije so namenjene za MSP, ki so registrirana:

 • več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge (MSP 5+)
 • manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge (MLADI MSP)

 Vrsta kreditno-garancijske linije:

 • Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP (A.1.)
 • Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja (A.2.)
 • Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti G (Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil) (A.3.)

Upravičeni prijavitelji: mikro, mala in srednje velika podjetja (pravne ali fizične osebe), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v obliki gospodarskih družb, samostojnega podjetnika, zadrug in zavodov ter socialnih podjetij s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Prijavitelj mora imeti vsaj eno zaposleno osebo za polni delovni čas in dosegati vsaj bonitetno oceno 2D (GVIN).

Višina garancije na glavnico in subvencionirane obrestne mere:

 

 

Linija

MSP 5+ MLADI MSP
% garancije Obrestna mera EURIBOR 6 mesečni + pribitek % garancije Obrestna mera EURIBOR 6 mesečni + pribitek
A.1. MSP

60%

0,90% 80% 0,65%
A.2. Tehnološko inovativna podjetja

80%

0,65% 80%

0,65%

A.3. MSP, dejavnost G

60% 1,15% 60%

1,15%

Kredit lahko krije do največ 80 % upravičenih stroškov projekta. Razliko mora podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev.

Upravičeni stroški:

Razvojne garancije:

 • materialne investicije (nakup novih strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
 • nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja),
 • obratna sredstva v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami, ki znašajo največ 30 % njihove skupne vrednosti oziroma največ 200.000 EUR.

Mikrogarancije:

 • obratna sredstva (nakup materiala, trgovskega blaga in opravljenih storitev, plače)

Maksimalni znesek kredita:

 • razvojne garancije: 1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet 625.000 EUR) oz. 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR) v primeru kreditne linije A.2. in A.1. kadar je prijavitelj mlado podjetje
 • mikrogarancije: 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika

Ročnost kredita:  od 1,5-10 let za razvojne garancije in 1,5-5 let za mikrogarancije

Moratorij: do 24 mesecev za razvojne garancije in do 6 mesecev za mikrogarancije

Obdobje upravičenosti stroškov: od 01.01.2018 do 31.12.2019

Roki prijave: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10. in 15.10.2018 oz. do porabe sredstev

Razpisovalec sredstev: Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v