INTERREG IVC: Prvi javni razpis

S pomočjo kohezijske politike si Evropska unija prizadeva med regijami Evrope zmanjšati razlike v stopnjah razvoja, rasti in kakovosti življenja. V programskem obdobju 2014-2020 se kohezijska politika osredotoča na doseganje ciljev Strategije Evropa 2020 in spodbujanje ukrepov za inovativno, bolj trajnostno in bolj vključujočo Evropsko območje. Program Interreg Europe prispeva k tem ciljem tako, da podpira seznanjanje s politiko lokalnih in regionalnih javnih organov in ostalih akterjev na regionalni ravni, pomembnih za boljše delovanje politik in programov regionalnega razvoja. V smislu medregionalnega sodelovanja je cilj programa izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik in programov, zlasti programov v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta in, kjer je to primerno, v okviru evropskih programov teritorialnega sodelovanja in sicer z spodbujanjem izmenjave izkušenj in seznanjanja s politiko med pomembnimi akterji na regionalni ravni.

Prioritete programa v programskem obdobju 2014-2020

 1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij
 2. Povečanje konkurenčnosti MSP
 3. Podpiranje premika v smeri nizkoogljičnega gospodarstva v vseh sektorjih
 4. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Prvi javni razpis je namenjen projektom medregionalnega sodelovanja. To so projekti, v katerih partnerji iz najmanj treh različnih držav sodelujejo na temo vprašanj skupne regionalne politike ter s pomočjo izmenjave svojih izkušenj in praks spoznanja, ki so plod sodelovanja, vključijo v svoje politike. Projekti so zasnovani v dveh fazah:

 •  Faza 1: medregionalno učenje (izmenjava izkušenj) in priprave na izkoriščanje pridobljenih novih spoznanj, ki so plod sodelovanja, s pomočjo razvoja akcijskega načrta,
 • Faza 2: spremljanje izvajanja vsakega izmed akcijskih načrtov. V drugi fazi se lahko testirajo pilotne akcije.

Upravičene aktivnosti:

 • Faza 1: izmenjava izkušenj, komunikacija in diseminacija, upravljanje in koordinacija
 • Faza 2: spremljanje izvedbe akcijskih načrtov, kar pomeni redno preverjanje obsega, do katerega se izvajajo ukrepi akcijskega načrta, evalvacija rezultatov in zbiranje dokazov glede uspeha. Zaradi tega ima faza 2 bolj lokalne/regionalne značilnosti, vendar je medregionalno sodelovanje še vedno pomembno.

Upravičeni prijavitelji/partnerji: javni organi, osebe javnega prava, zasebne neprofitne ustanove. Zasebne neprofitne ustanove ne morejo imeti vlogo vodilnega partnerja projekta.

Partnerstvo/konzorcij: Projekti morajo vključiti partnerje iz najmanj treh upravičenih držav, izmed katerih sta najmanj dva partnerja iz držav članic EU. Organizacije z sedežem v Švici ne morejo biti vodilni partnerji. Partnerji izven programskega območja lahko sodelujejo na lastne stroške.

Programsko območje- upravičene države: Območje sodelovanja zajema celotno ozemlje EU in njenih 28 držav članic, vključno z otoškimi in oddaljenimi področji. Poleg tega sta polnopravni članici programa tudi Norveška in Švica.

Stopnja sofinanciranja:

 • Javni organi in osebe javnega prava iz 28 držav članic EU: 85%
 • Zasebne neprofitne ustanove iz 28 držav članic EU: 75%
 • Javni organi, osebe javnega prava in zasebne neprofitne ustanove iz Norveške: 50% (norveška sredstva)
 • Partnerji iz Švice naj se za informacije o nacionalnih sredstvih pozanimajo pri svoji nacionalni kontaktni točki.

Proračun projekta: Proračun projekta in znesek sofinanciranja je odvisen od različnih dejavnikov (kot je število partnerjev in trajanje 1. faze). Glede na izkušnje program pričakuje povprečen znesek sofinanciranja projekta med 1 in 2 milijona EUR.

Trajanje projekta: od 1-3 leta za fazo 1 in dve leti za fazo 2

Razpoložljiva sredstva po prvem razpisu: 107,5 milijonov EUR

Rok prijave: 31.7.2015

Razpisovalec sredstev: INTERREG IVC

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v