Izboljšanje strokovnega znanja na področju odnosov med delodajalci in delojemalci (VP/2015/004)

Splošen cilj razpisa je izboljšati strokovnost in znanje o odnosih med delodajalci in delojemalci, zlasti preko analiziranja in raziskovanja na ravni EU kot tudi v primerjalnih pogojih (prepoznavanje konvergenc in razlik v sistemih odnosov v državah članicah EU in v državah kandidatkah) in tako prispevati k razvoju in krepitvi kakovosti, učinkovitosti struktur in procesov odnosov v državah članicah in celotni Evropi.

Upravičeni aktivnosti:

  • Aktivnosti za nadaljnjo poglobitev analize tem/ključnih ugotovitev, ki so bile predmet raziskave v sklopu odnosov med delodajalci in delojemalci Evropske komisije,
  • Raziskovalne aktivnosti kot so pripravljalne študije, ankete in druge oblike zbiranja podatkov, nadzorno spremljanje in študije,
  • Iniciative za povečano zbiranje in uporabo (primerjalnih) informacij o sistemih odnosov v državah članicah EU in o razvoju na evropski ravni,
  • Ukrepi za prepoznavo in izmenjavo informacij na področju odnosov med delodajalci in delojemalci, vključno preko aktivnosti mreženja med obojimi in/ali strokovnjaki,
  • Pobude za namen spodbujanja znanja o kakovosti in učinkovitosti praks odnosov na obeh ravneh, tako na državni kot na evropski, vključno z uspešnimi oblikami sodelovanja delavcev, zlasti glede pričakovanja, priprave in upravljanja spremembe,
  • ukrepi za krepitev procesov krepitve zmogljivosti, s pomočjo analitičnih prispevkov, na področju odnosov med delodajalci in delojemalci, zlasti v tistih državah članicah, ki imajo težave pri spodbujanju socialnega dialoga,
  • aktivnosti diseminacije ugotovitev v publikacijah, na okroglih mizah, seminarjih, konferencah, ukrepi in orodja usposabljanja.

Upravičeni prijavitelji/partnerji:

  • Pravne osebe z sedežem v eni izmed držav članic EU. Upravičeni so tudi organizacije socialnih partnerjev, ki niso pravne osebe, v kolikor so izpolnjeni pogoji Finančne uredbe št. 966/2012.
  • Prijavitelji spadajo v eno izmed naslednjih kategorij: socialni partnerji, neprofitne organizacije v povezavi z odnosi med delodajalci in delojemalci, vključno univerze in raziskovalne ustanove, javni organi, mednarodne organizacije, ki so aktivne na področju socialnega dialoga in/ali odnosov med delodajalci in delojemalci.
  • Partnerji imajo sedež v eni izmed držav članic EU ali v eni izmed držav kandidatk.

Partnerstvo/konzorcij: partnerji, pridruženi partnerji ali pridružene organizacije iz več kot ene države članice ali države kandidatke v primeru, ko projekt ne prijavi organizacija na evropski ali mednarodni ravni.

Upravičene države: države članice EU in države kandidatke

Znesek razpoložljivih sredstev: 4.000.000 EUR

Stopnja sofinanciranja: 90% skupnih upravičenih stroškov projekta

Višina nepovratnih sredstev: najmanj 108.000 EUR

Trajanje projekta: do 24 mesecev

Predviden pričetek izvedbe: najkasneje 31.12.2015

Rok prijave: 9.7.2015

Razpisovalec sredstev: Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v