Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij (VP/2015/003)

Namen razpisa je financirati aktivnosti usmerjene v razvoj vključevanja delavcev v podjetjih – to pomeni razvoj kakršnegakoli mehanizma, vključno z obveščanjem, posvetovanjem in sodelovanjem, preko katerega lahko predstavniki delavcev uveljavljajo vpliv na odločitve znotraj podjetja – zlasti z ozaveščanjem in prispevanjem k uporabi evropske zakonodaje in politike na zadevnem področju. Razpis financira ukrepe, ki socialnim partnerjem in socialnim akterjem na ravni podjetja omogočajo, da se seznanijo z evropsko zakonodajo in politiko na področju vključevanja delavcev in da uveljavljajo tako svoje pravice kot obveznosti na tem področju. Zajemajo zlasti financiranje ukrepov, usmerjenih v krepitev mednarodnega sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev v povezavi z vključevanjem delavcev.

Pričakovani rezultati: Izboljšane možnosti socialnih partnerjev, da uveljavijo svoje pravice in obveznosti v povezavi z vključevanjem delavcev; okrepljeno sodelovanje med socialnimi partnerji in ostalimi akterji v vezi z evropsko zakonodajo na področju vključevanja delavcev; spremljanje ugotovitev preverjanja ustreznosti delovanja EU na področju obveščanje delavcev in posvetovanja z njimi in povečano število socialnih partnerjev in ostalih akterjev, ki so seznanjeni z mednarodnimi sporazumi podjetja.

Upravičeni aktivnosti:

  • konference, seminarji, krajša usposabljanja, priročniki ter izmenjava informacij in dobrih praks,
  • analiza kvalitativnih in kvantitativnih vidikov in rezultatov o zadevah v povezavi z zastopanjem delavcev in delodajalcev in socialnim dialogom na ravni podjetja in v kontekstu mednarodnega sodelovanja,
  • spletne strani, publikacije, glasila in ostala sredstva za namen diseminacije informacij.

Upravičeni prijavitelji/partnerji:

  • pravne osebe z sedežem v eni izmed držav članic EU. Upravičeni so tudi socialni partnerji, ki v skladu z veljavnim notranjim pravom niso pravne osebe, v kolikor so izpolnjeni pogoji Finančne uredbe št. 966/2012,
  • predstavniki delavcev ali delodajalcev z sedežem v eni izmed držav EU,
  • izjemoma tudi tehnični organi kot so neprofitne ustanove za usposabljanje ali raziskave in gospodarske družbe, vendar pod pogojem, da cilj projekta nima komercialnega namena,
  • partnerji imajo sedež v eni izmed držav članic EU ali v eni izmed držav kandidatk.

Partnerstvo/konzorcij: partnerji, pridruženi partnerji ali pridružene organizacije iz več kot ene države članice ali države kandidatke v primeru, ko projekt ne prijavi delavska organizacija na evropski ravni.

Upravičene države: države članice EU in države kandidatke

Znesek razpoložljivih sredstev: 7.116.000 EUR

Stopnja sofinanciranja: 90% skupnih upravičenih stroškov projekta

Višina nepovratnih sredstev: najmanj 108.000 EUR

Trajanje projekta: do 24 mesecev

Predviden pričetek izvedbe: med 15.10.2015 in 31.12.2015

Rok prijave: 22.6.2015

Razpisovalec sredstev: Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Dodatne informacije: 03 620 97 06 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v