Podpora socialnemu dialogu (VP/2015/001)

Cilj razpisa je spodbujanje socialnega dialoga na medpanožni in sektorski ravni ter razvoj evropskega socialnega dialoga različnih dimenzij izmenjave informacij, posvetovanj, pogajanj in skupnih akcij.

Cilji razpisa so tudi ukrepi in pobude v povezavi z prilagajanjem socialnega dialoga spremembam v zaposlovanju in izzivom v povezavi z delom kot so obravnava modernizacije trga dela, kakovost dela, predvidevanja, priprava in upravljanje sprememb in prestrukturiranje, zelenjenje gospodarstva,  fleksivarnost, spretnosti, delovna mobilnost znotraj EU, migracije, zaposlovanje mladih, zdravje in varnost pri delu, modernizacija sistemov socialnega varstva, usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, enakost spolov, ukrepi na področju boja proti diskriminaciji, aktivno staranje, bolj zdravo in daljše delovno življenje, aktivna vključenost in dostojno delo.

Upravičene aktivnosti:

  • ukrepi za pripravo evropskega socialnega dialoga kot so pripravljalne raziskave, sestanki in konference,
  • ukrepi, ki so del socialnega dialoga v smislu členov 154. in 155. Pogodbe o delovanju EU kot so pogajanja, pripravljalni sestanki za pogajanja ali aktivnosti v povezavi z izvedbo pogodbenih sporazumov in ostalih rezultatov pogajanj,
  • ukrepi za izvedbo delovnih programov evropskih socialnih partnerjev (npr. organizacija okroglih miz, izmenjava izkušenj in mreženje ključnih akterjev),
  • ukrepi za nadziranje in spremljanje aktivnosti in rezultatov evropskega socialnega dialoga kot so iniciative za diseminacijo in evalvacijo rezultatov preko evropskih ali nacionalnih dogodkov ali s pomočjo študij in publikacij (tiskanih ali elektronskih, vključno s prevodom),
  • ukrepi za izboljšanje koordinacije, delovanja in učinkovitosti evropskega socialnega dialoga, vključno z prepoznavanjem in razvijanjem skupnih pristopov odborov za socialni dialog (npr. izmenjave dobrih praks in sorodni skupni dogodki usposabljanja),
  • ukrepi za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev z namenom prispevanja k evropskemu socialnemu dialogu s posebnim poudarkom na novih državah članicah in državah kandidatkah (npr. informiranje in usposabljanja),
  • ukrepi socialnih partnerjev, ki prispevajo k procesu ponovnega zagona in krepitvi socialnega dialoga, ki ga je sprožila Evropska komisija v vezi vključevanja socialnih partnerjev v Evropski semester in njihov prispevek pri določanju politike EU,
  • ukrepi socialnih partnerjev, ki prispevajo k zaposlovanju ter socialnim in ekonomskih dimenzijam Strategije Evropa 2020, tudi nadziranje in analiziranje vplivov na trge dela,
  • ukrepi v podporo prispevkov, ki jih zagotavljajo evropski socialni partnerji in odbori za socialni dialog z namenom ocene vpliva na zaposlovanje in socialnih dimenzij iniciativ EU.

Upravičeni prijavitelji/partnerji: vodilni partner mora biti socialni partner na evropski, nacionalni ali regionalni ravni, ki ima sedež v eni izmed držav EU. Partnerji imajo sedež v eni izmed držav članic EU ali v eni izmed držav kandidatk.

Partnerstvo/konzorcij: partnerji, pridruženi partnerji ali pridružene organizacije iz več kot samo ene države članice ali države kandidatke v primeru, ko projekt ne oddaja organizacija socialnih partnerjev na evropski ravni.

Upravičene države: države članice EU in države kandidatke

Znesek razpoložljivih sredstev: 8.865.000 EUR

Stopnja sofinanciranja: do 90% skupnih upravičenih stroškov projekta izjemoma 95% v primeru aktivnosti, ki vključujejo pogajanja v skladu s 154. in 155. členom Pogodbe o delovanju EU

Višina nepovratnih sredstev: najmanj 108.000 EUR

Trajanje projekta: do 24 mesecev

Predviden pričetek izvedbe: najkasneje 31.12.2015

Rok prijave: 15.6.2015

Razpisovalec sredstev: Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Dodatne informacije: 03 620 97 06 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v