Javni razpis Tretjega zdravstvenega programa za leto 2018

Tretji zdravstveni program EU je glavni instrument Evropske komisije pri izvajanju evropske zdravstvene strategije. Strategija Evropa 2020 si prizadeva za pametno, trajnostno in vključujočo ekonomijo, ki spodbuja rast za vse – eden izmed predpogojev je prebivalstvo v dobrem zdravstvenem stanju. Celotni proračun programa za obdobje 2014 -2020 znaša 449.4 milijonov EUR.

Program ima 4 glavne cilje:

  1. spodbujati zdravje, preprečevati bolezni in gojiti podporno okolje za zdrav življenjski slog z upoštevanjem principov »Zdravje v vseh politikah«,
  2. zaščititi državljane EU pred resnimi čezmejnimi zdravstvenimi grožnjami,
  3. prispevati k inovativnim, učinkovitim in trajnim zdravstvenim sistemom,
  4. državljanom EU omogočiti dostop do boljšega in varnejšega zdravstvenega sistema.

Javni razpis za leto 2018 ima naslednja prioritetna področja:

  • Izvajanje dobrih praks za spodbujanje zdravja, preprečevanja nenalezljivih bolezni in zmanjšanja razlik v zdravju.
  • Povečanje integrirane oskrbe, ki s povezovanjem storitev in ponudnikov oskrbe izboljša izkušnjo pacienta, rezultate in učinkovitost zdravstvenega sistema.
  • Podpiranje prostovoljnega sodelovanja med državami članicami z vzpostavitvijo in vzdrževanjem orodij za izmenjavo informacij in nacionalnih politik na področju oblikovanja cen zdravilnih izdelkov (EURIPID).
  • Orpha kode projekti na področju kodiranja redkih bolezni v mednarodni nomenklaturi

Upravičeni prijavitelji/partnerji: pravne osebe (organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in ustanove višjega in visokošolskega izobraževanja)

Partnerstvo/konzorcij: med seboj neodvisne pravne osebe iz najmanj treh držav, ki sodelujejo v programu

Upravičene države: države članice EU, Islandija in Norveška ter države, ki imajo z EU sklenjen sporazum o bilateralnem sodelovanju

Znesek razpoložljivih sredstev: 4.700.000 EUR

Stopnja sofinanciranja: 60% upravičenih stroškov projekta, tudi 80% v primeru izjemno koristnih projektov

Višina nepovratnih sredstev:

Prioriteta

Proračun

Predvideno št. odobrenih projektov

Izvajanje dobrih praks – povečanje integrirane oskrbe

3.650.000 EUR

1 ali več

Sodelovanje EURIPID

300.000 EUR

1

Orpha kodiranje

750.000 EUR

1

 

Vnaprejšnje financiranje: 30 dni po podpisu pogodbe in prejemu morebitne bančne garancije v znesku kot dogovorjeno s pogodbo

Trajanje projekta: največ 36 mesecev

Predviden datum pričetka aktivnosti: december 2018

Rok za prijavo: 26.4.2018

Razpisovalec sredstev: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA)

 

Dodatne informacije: 03 620 97 08 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v