Dodatni programi v okviru programa Horizon 2020

Širjenje odličnosti in širitev udeležbe

Čim večje investiranje, raziskovanje in inoviranje bo Evropskemu raziskovalnemu prostoru omogočilo funkcioniranje na bolj racionalen in homogen način in hkrati omogočilo, da je prednost vsake države članice optimizirana. Kljub resnimi prizadevanji na nacionalni in evropski ravni,  Evropska unija zaznava pomembne interne razlike v smislu izvajanja raziskav in inovacij. Trendi se zaostrujejo z  nadaljevanjem finančne krize in posledično temu neželenimi učinki na proračune držav za raziskave in razvoj. Obzorje 2020  je z namenom obravnave teh izzivov predstavil posebne ukrepe za širjenje odličnosti in širitev udeležbe. Ukrepi so namenjeni državam članicam, ki so manj uspešne na področju raziskav in inovacij.

Znanost z in za družbo

Cilj programa je vzpostavitev učinkovitega sodelovanja med znanostjo in družbo, nabor novih talentov na področju znanosti in seznanitev znanstvene odličnosti z družbeno zavestjo in odgovornostjo. Program obravnava družbene izzive, katere rešuje Obzorje 2020, izgrajuje zmogljivosti in razvija inovativne načine povezav med znanostjo in družbo. Namen je znanost narediti privlačnejšo, še posebej za mlade, povečati apetit družbe po inovacijah ter odpreti nadaljnje aktivnosti na področju raziskav in inovacij.

Program omogoča, da družbeni akterji (raziskovalci, državljani, snovalci politike, podjetja, organizacije tretjega sektorja itd.) sodelujejo tekom celotnega procesa raziskav in inovacij z namenom boljše uskladitve obeh, procesa in njegovih rezultatov, z vrednotami, potrebami in pričakovanji evropske družbe. Pristop se imenuje Odgovorne raziskave in inovacije (Responsible Research and Innovation, RRI) in v praksi zajema oblikovanje in izvajanje politike raziskav in inovacij, ki bodo:

  • v aktivnosti raziskav in inovacij pritegnile širšo družbo
  • povečale dostop do znanstvenih rezultatov
  • zagotovile enakost spolov tako v raziskovalnih procesih kot v vsebini raziskav
  • upoštevale etnično dimenzijo
  • spodbujale formalno in neformalno znanstveno izobrazbo
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

prinaša realne in trajne spremembe na področju inovacij EU in sicer z kreiranjem novega okolja, v katerem višja izobrazba, raziskave, javna uprava in poslovanje skupaj proizvajajo t.i. “moteče inovacije”. EIT je ključno gonilo trajnostne evropske gospodarske rasti in konkurenčnosti, ki deluje z namenom krepitve zmogljivosti inoviranja EU in njenih držav članic tako, da obravnava velike izzive, s katerimi se sooča evropska družba. V programskem obdobju 2014 – 2020 ima EIT na voljo proračun v višini 2.711,4 mio EUR za nadaljnje promoviranje inovacij v Evropi. EIT ima tri izhodišča Skupnosti znanja in inovacij, ki obravnavajo podnebne spremembe, trajnostno energijo in inovacije na področju IKT.

EURATOM

je raziskovalni program na področju nuklearne energije in usposabljanja. Cilj programa je  izvedba nuklearnih raziskav in aktivnosti usposabljanja s poudarkom na nenehnem izboljšanju jedrske varnosti in zaščite pred sevanjem, zlasti pa prispevati k dolgoročni dekarbonizaciji energetskega sistema na varen in učinkovit način. Z prispevanjem k tem ciljem bo program utrdil rezultate v okviru vseh treh stebrov programa Obzorje 2020. Posredni ukrepi programa se osredotočajo na dva področja: cepitev jedra in zaščita pred sevanje ter raziskave jedrske fuzije, ki je usmerjena v razvoj magnetnih konfinacij fuzije kot vira energije.

Program varstva potrošnikov

Program varstva potrošnikov 2014 – 2020, z proračunom v višini 188,8 mio EUR, podpira potrošniško politiko EU. Cilj programa je državljanom pomagati, da ti v celoti uživajo svoje pravice  in so aktivni udeleženci na enotnem trgu. Osredotoča se na 4 ključna področja:

  • enoten trg varnih proizvodov v korist državljanov in kot element konkurenčnih podjetij in trgovcev
  • enoten trg, na katerem so državljani dobro zastopani s strani strokovnih organizacij za varstvo potrošnikov in so se sposobna soočiti z današnjimi gospodarskimi izzivi,
  • trg, na katerem se državljani zavedajo svojih pravic in jih tudi izvajajo,
  • učinkovito sodelovanje med državnimi organi z namenom podpiranja uveljavljanja pravic potrošnikov in svetovanja potrošnikom.
Sklad za raziskave na področju premoga in jekla

Sklad za raziskave na področju premoga in jekla financira visoko kakovostne raziskovalne projekte, ki podpirajo konkurenčnost evropske industrije premoga in jekla. Program pokriva temeljne proizvodne procese, nove proizvode in aplikacije, kontrolo kakovosti, uporabo in pretvorbo virov, varnost pri delu, zaščita okolja z zmanjšanjem emisij pri rabi premoga in v proizvodnji jekla ter družbena vprašanja.

Dodatne informacije: 03 620 97 06 ali marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v