Program Evropa za državljane: Sklop 2 – Ukrep projektov civilne družbe

Ukrep podpira projekte, ki temeljijo na nadnacionalnih partnerstvih in mrežah, ki neposredno vključujejo državljane. Projekti združujejo državljane na različnih družbenih področij v dejavnostih, ki so v neposredni povezani s politikami Unije z namenom, da se jim omogoči konkretno sodelovanje v postopku oblikovanja politik Unije na področjih, povezanih s cilji programa. Projekti morajo obsegati spodbujanje in organiziranje razmisleka, razprav ali drugih dejavnosti v povezavi z letnimi prioritetami programa. Predlagati morajo konkretne rešitve, ki jih je mogoče doseči s sodelovanjem ali usklajevanjem na evropski ravni ter zagotoviti konkretno povezavo z postopki oblikovanja politik.

Projekti civilne družbe morajo vključiti vsaj dve od treh vrst dejavnosti:

  • spodbujanje družbenega udejstvovanja in solidarnosti
  • zbiranje mnenj
  • prostovoljstvo
Izbirni postopek 

Poleg splošnih meril o izpolnjevanju pogojev, meril za izključitev in izbirnih meril morajo biti za izpolnjena tudi naslednja posebna merila:

Posebna merila

Prijavitelji: nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi,kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami

Partnerji: javni lokalni/regionalni organi ali nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, izobraževalnimi, kulturnimi ali raziskovalnimi ustanovami, odbori za pobratenje mest in mrežami

Partnerstvo: organizacije iz vsaj treh držav, od tega je vsaj ena država članica EU

Najvišja upravičena nepovratna sredstva: 150.000 EUR

Obdobje upravičenosti/trajanje projekta: projekt se mora začeti v zadevnem obdobju upravičenosti, ki je odvisen od roka, v katerem je oddana prijava

Trajanje projekta: največ 18 mesecev

ROK PRIJAVE (2014-2020) : 1.3. tekočega leta 

Objavljeno v