Program Evropa za državljane: Sklop 1 – Evropski spomin

EU temelji na vrednotah kot so svoboda, demokracija in spoštovanje človekovih pravic. Za popolno razumevanje njihovega pomena, je potrebno ohraniti spomin na preteklost kot simbol sprave s preteklostjo in graditve prihodnosti.

V okviru sklopa se podpirajo projekti naslednjih vrst:

  • dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu. Cilj je financirati projekte, ki preučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope in počastiti spomin na žrtve njihovih zločinov.
  • dejavnosti, ki se nanašajo na druge ključne trenutke v nedavni evropski zgodovini. Prednostno bodo obravnavani ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo, kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.

Projekti naj bi vključevali različne vrste organizacij (lokalne organe, NVO, raziskovalne inštitute itd.) ali razvijali različne vrste dejavnosti (raziskave, neformalno izobraževanje, javne razprave, razstave itd.) ali vključevali državljane iz različnih ciljnih skupin. Projekti se morajo izvajati na nadnacionalni ravni ali z jasno evropsko razsežnostjo.

Izbirni postopek

Poleg splošnih meril o izpolnjevanju pogojev, meril za izključitev in izbirnih meril morajo biti izpolnjena tudi naslednja posebna merila:

Posebna merila

Prijavitelj in partnerji: javni lokalni/regionalni organi ali nepridobitne organizacije, vključno z organizacijami civilne družbe, združenji preživelih ter kulturnimi, mladinskimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami ter združenji pobratenih mest.

Partnerstvo: organizacije iz vsaj ene države članice

Trajanje projekta: največ 18 mesecev

Najvišja upravičena nepovratna sredstva: 100.000 EUR

ROK PRIJAVE (2014-2020) : 1.3. tekočega leta

Objavljeno v