Program Evropa za državljane: Sklop 2 – Ukrep pobratenja mest

Ukrep podpira projekte, v katerih se pobratena mesta povezujejo okoli tem, ki so v skladu s cilji programa. Prednostno bodo obravnavani projekti, ki so usmerjeni v letne prioritete programa za ukrep.

Namen ukrepa je spodbuditi udeležbo državljanov v postopku oblikovanja politik Unije ter ponuditi priložnosti za družbeno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije s spodbujanjem državljanov na lokalni ravni in ravni Unije k razpravi o konkretnih vprašanjih iz evropske politične agende. Pobratenje je razumljeno v širšem smislu. Nanaša se na občine, ki so podpisale sporazum o pobratenju ali so pristopile k podpisu sporazuma, pa tudi občine, ki so vzpostavile druge oblike sodelovanja.

Izbirni postopek

Poleg splošnih meril o izpolnjevanju pogojev, meril za izključitev in izbirnih meril morajo biti za izpolnjena tudi naslednja posebna merila:

Posebna merila

Prijavitelj in partnerji: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe

Partnerstvo: občine iz vsaj dveh držav, od tega je vsaj ena država članica EU

Število udeležencev: vsaj 25 povabljenih udeležencev (mednarodni udeleženci, ki jih pošlje/jo partner/ji)

Srečanje lahko traja največ 21 dni

Kraj dejavnosti: katerakoli država, sodelujoča v projektu, ki izpolnjuje pogoje

Najvišja upravičena nepovratna sredstva: 25.000 EUR

Obdobje upravičenosti/trajanje projekta: projekt se mora začeti v zadevnem obdobju upravičenosti, ki je odvisen od roka, v katerem je oddana prijava

ROK PRIJAVE (2014-2020) : 1.3. in 1.9. tekočega leta

Objavljeno v