Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

Vlada RS je dne 14.8.2014 sprejela Uredbo o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije.

Uredba določa cilje in obliko finančnih spodbud za začetne vhodne tuje neposredne investicije. Predmet uredbe je dodeljevanje spodbud za privabljanje tujih investitorjev k vlaganju v RS, njihove naložbe pa bodo:

  • zagotavljale nova delovna mesta, predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo,
  • prispevale k prenosu znanja in tehnologij ter k sodelovanju znanstveno raziskovalnih podjetij in ustanov v RS s tujimi investitorji,
  • prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju,
  • prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem pri dobavah tujim investitorjem ter izmenjavi znanj in tehnologij.

Spodbude se lahko dodelijo za investicije v predelovalno dejavnost, storitveno dejavnost, katere storitve se mednarodno tržijo, in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Prejemniki spodbud so projekta podjetja (registrirana v RS, v kateri ima tuji investitor vsaj 10% delež ali podružnica tujega investitorja). Tuji investitor je nerezident, ki je ali pa namerava postati nosilec naložbe.

Spodbuda se dodeli le, če investicijski projekt najpozneje v treh letih po koncu investicije zagotavlja najmanj naslednje število novih delovnih mest:

  • 25 v predelovalni dejavnosti,
  • 10 v storitveni dejavnosti in
  • 5 v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Intenzivnost spodbud znaša največ 25% upravičenih stroškov na območju Vzhodne Slovenije (regija “a”). Na območju Zahodne Slovenije (regija “c”) znaša spodbuda največ 15% do 31.7.2017 oz. največ 10% po 1.1.2018 pa vse do 31.12.2020. Zahodna Slovenija obsega naslednje regije: Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Oblano-kraška.

Največja intenzivnost pomoči se lahko poveča za največ 20% v primeru malih podjetij in za največ 10% v primeru srednje velikih podjetij.

Objava razpisa

Spodbude se bodo dodelile na osnovi javnega razpisa, ki ga bo objavila agencija za spodbujanje neposrednih tujih investicij in internacionalizacije podjetij v Uradnem listu RS.

 

 

Objavljeno v