Program LIFE – razpisni roki 2014

LIFE program za okolje in podnebne ukrepe je bil sprejet decembra 2013. Celotni proračun programa za obdobje 2014 -2020 znaša 3,4 bilijonov EUR.

Komisija vabi pravne osebe registrirane v EU, da predložijo projektne predloge za oba podprograma.

Podprogram OKOLJE zajema donacije za: tradicionalne projekte, pripravljalne projekte, integrirane projekte, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Ostali tipi donacije se bodo pričeli izvajati v letu 2015.

Podprogram PODNEBNI UKREPI krije samo donacije za tradicionalne projekte in projekte za povečanje zmogljivosti. Ostali tipi donacije se bodo prav tako pričeli izvajati v letu 2015.

Podprogram OKOLJE 

Tradicionalni projekti: ROK: 16.10.2014; stopnja sofinanciranja: 60%
– Narava in biotska raznovrstnost
– Okolje in učinkovita raba virov
– Okoljsko upravljanje in informacije

Pripravljalni projekti:  ROK:  29.10.2014; stopnja sofinanciranja:  60%

Integrirani projekti: ROK: 10.10.2014 (faza 1), april 2015 (faza 2); 60%

Projekti tehnične pomoči: ROK: 15.9.2014; stopnja sofinanciranja:  60%

Projekti za povečanje zmogljivosti : ROK: neprekinjeno do 30.9.2015; stopnja sofinanciranja 100%

Podprogram PODNEBNI UKREPI 

Tradicionalni projekti: ROK: 16.10.2014; stopnja sofinanciranja: 60%

– Blažitev podnebnih sprememb

– Prilagajanje podnebnim spremembam

– Podnebno upravljanje in informiranje

Projekti za povečanje zmogljivosti:  ROK: neprekinjeno do 30.9.2015; stopnja sofinanciranja 100%

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane v EU. Prijavitelji se razvrščajo v tri kategorije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO).

NACIONALNI RAZPIS 

Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014 (Ur. L. RS 63, 22.8.2014).
Stopnja nacionalnega sofinanciranja: od 10 – 20%, tradicionalni projekti  se ne sofinancirajo;

ROK: 15.9.2014

Razpisovalec sredstev: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dodatne informacije: 03 620 97 06 ali  marjeta@agencija-ave.si

Objavljeno v