Najava razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je najavilo dva javna razpisa.

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015 je namenjen sofinanciranju razvoja in vzpostavitve inovativnih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT za bolj odprto izobraževanje in usposabljanje za vzgojno izobraževalne zavode, javne raziskovalne organizacije, univerze in visokošolske zavode. Projekti morajo podpreti razvoj odprtega in učinkovitega sistema izobraževanja, ki bo prilagojen potrebam izvorno digitalnih generacij.    Z vsebinskega vidika bo prednostno podprt razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij s katerimi bodo neposredno izboljšani izobraževalni procesi z vidika digitalizacije, večje odprtosti in učinkovitosti.

Upravičenci po razpisu so: vzgojno izobraževalni zavodi po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov, javni raziskovalni zavodi in javni infrastrukturni zavodi ter javni zavodi, ki imajo v letu 2014 financirano aktivnost s strani ARRS.

Načrtovano je 100% sofinanciranje izbranih projektov, katerih vrednost ne bo presegala 70.000 EUR.

Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja, katerega namen je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov v gospodarstvu podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja in izkušenj študentov in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid visokošolskih zavodov.

Predvidena višina razpoložljivih sredstev za drugi javni razpis bo 5,2 milijonov EUR.

Objavljeno v